اولین ها

اولین ها

نویسنده: admin - 1398/06/21

قبل از انقلاب به خدمت سربازی رفت . به باشگاه چتر بازی پیوست و دوره هایش را از همان زمان شروع کرد. اما به فرمان امام خمینی مبنی بر تر پادگان ها ، جز اولین نفراتی بود که از پادگان فرار کرد.

وقتی بعد از انقلاب به لشکر ۲ برگشت ، دیدمش. جز اولین گروه های ارتش بودیم که خدمت حضرت امام رسیدیم در قم.

چون قبل از انقلاب وارد باشگاه چتر بازی شاهنشاهی شده بود ، اطلاعات خوبی داشت. پس از انقلاب و با شروع جنگ ، جز اولین نفراتی بود که همراه گروه چریکی شهید چمران در خرمشهر وارد عمل شدند.

برگرفته از کتاب پرواز در تاسوعا

نقل از یعقوب علی ممی زاد